Dichtbij

Fruitbakjes voor de Voedselbank

Het is al een beetje een traditie, dat onze diaconie rond de Pasen voor fruitbakjes zorgt om bij de pakketten voor de klanten van de Voedselbank uit te delen. Fruit is eigenlijk wel een luxe artikel, voor veel klanten te duur om aan te schaffen. Daarom zijn deze bakjes een welkome aanvulling op de pakketten. Op Witte Donderdag 13 april a.s. maken we met een aantal vrijwilligers weer bakjes klaar die  de pakketten op Goede Vrijdag worden meegegeven.

 

Fair Trade koffie en thee in de Piterkerk

Voortaan is de koffie en thee, die in de Piterkerk wordt geschonken van het keurmerk Fair Trade. Hiermee willen wij verdere invulling geven aan onze opdracht als kerkelijke gemeenschap om oog te

hebben voor het kwetsbare. Wij worden ons steeds meer bewust van het feit dat het anders moet met de schepping en dat deze doorgegeven moet worden als een leefbare plek voor toekomstige generaties. Fair Trade betekent letterlijk: eerlijke handel.
Kernbegrippen bij eerlijke handel zijn:

 • Een ‘eerlijke’ prijs voor de producenten. Deze prijs stelt de producenten in staat om op een behoorlijke wijze te voorzien in hun levensonderhoud en zorgt voor een continuïteit in het inkomen. Daardoor is eerlijke handel een belangrijk middel tegen armoede.
 • Menswaardige arbeidsomstandigheden en uitsluiting van kinderarbeid.
 • Respect voor het milieu. Door het kopen van Fair Trade-producten dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Bij Fair Trade staat het opbouwen van duurzame handelsrelaties, investeren in productontwikkeling en productiemethoden en controle op de naleving van de uitgangspunten door middel van certificering centraal.

Waar kunt u voor terecht bij de Diaconie?

Het is niet aan iedereen bekend wat de Diaconie doet. Als diaconie van de protestante gemeente Lippenhuizen-Hemrik willen we hulp bieden en omzien naar de naaste binnen en buiten onze gemeente. We doen dit vanuit een visie van gerechtigheid en recht doen aan de waarde van ieder mens en worden hierbij geïnspireerd door de woorden & werken van onze God. Omdat wij werken binnen een kleine gemeente zoeken we naar een verbondenheid van waaruit het gevoel dat 1+1=3 kan ontstaan. Daar waar mensen in de knel komen of vastlopen door verlies van werk, inkomen of contacten kan een beroep op de Diaconie gedaan worden. Soms kan een diaken zelf hulp bieden, in andere gevallen kan de diaken helpen naar oplossingen te zoeken. Concreet kan dit betekenen b.v.: helpen bij het invullen van formulieren, helpen bij het schrijven van brieven, renteloze leningen, bezoek regelen etc.

Werkvelden

Als diaconie willen wij onze aandacht met name richten op de velden arbeid/werkeloosheid, armoedebestrijding en eenzaamheid. We realiseren ons wel dat dit moeilijk is, omdat de armoede vaak niet zichtbaar is. Dit betekent dat we enerzijds open moeten staan voor signalen vanuit de gemeenschap en anderzijds bekend moeten maken aan die gemeenschap dat wij als diaconie hierin iets voor mensen willen en kunnen betekenen.

Collecten

De diaconale collecten worden verzameld en doorgezonden naar het daarvoor bestemde doel in binnenland of buitenland. Collectiedoelen komende tijd…Lees meer

Voedselbank

Namens onze Protestantse Gemeente worden rond Pasen fruitbakjes bij de pakketten voor de klanten van de Voedselbank uitgedeeld. Voor mensen die van een zeer klein bedrag moeten rondkomen, is fruit een luxe artikel. Op deze manier willen wij het thema van de veertigdagentijd van Kerk in Actie ‘Voor de verandering’ gestalte geven.

Verderaf

Wij hebben ons verbonden aan Kerk in Actie Interactief met projecten gericht op perspectief voor kinderen.

Lees meer

Centrum Umeed Gah – SAFRAZ BARKAT

 

Op zondag 25 oktober heeft de heer Safraz Barkat tijdens en na de kerkdienst in Lippenhuizen ons iets verteld over het centrum Umeed Gah, waar hij directeur van is.

Eerst even iets over Safraz Barkat zelf.

Safraz woont in Multan/Punjab, Pakistan. Hij heeft samen met een Franse kloosterorde De Little Sisters een school en een revalidatiecentrum opgezet voor kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen.

Safraz is christen en woont met zijn gezin op het terrein van de school die weer staat op het terrein van de katholieke kerk. Een kleine christelijke enclave in een verder islamitische omgeving. Een omgeving die niet altijd veilig is; christenen hebben het er niet makkelijk.

Het centrum Umeed Gah verzorgt dagopvang voor kinderen van 5 tot 20 jaar die geestelijk, zintuiglijk of motorisch gehandicapt zijn.In het centrum wonen 110 kinderen; de meeste kinderen zijn moslim.Met een busje worden de kinderen ’s morgen opgehaald en aan het eind van de dag weer naar huis gebracht.De (zwaar) geestelijk gehandicapte kinderen worden in eerste instantie zoveel mogelijk basisvaardigheden aangeleerd, zoals zelfstandig naar de WC gaan, leren eten, aankleden etc. Dit ontlast de ouders (veelal de moeders) enorm. Aan de kinderen die verstandelijk meer kunnen, wordt onderwijs gegeven.

De motorisch gehandicapte kinderen krijgen fysiotherapie. Bij de fysiotherapie worden de moeders (en ook broers of zussen) van de kinderen betrokken. Met een paar uurtjes per week fysiotherapie kom je er niet, dit moet thuis ook worden gedaan. Waar nodig krijgen de kinderen hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen (van spalken tot aan rolstoelen). Naast de therapie krijgen deze kinderen natuurlijk ook onderwijs.

Verder krijgen de zintuiglijk gehandicapte kinderen les in bijvoorbeeld gebarentaal, logopedie en krijgen ze onderwijs.

Het centrum loopt prima, omdat Safraz erg goed in het managen én in het netwerken is. Het centrum is financieel echter bijna volledig afhankelijk van giften. De meeste ouders van de kinderen die worden opgevangen, zijn erg arm.

Doordat deze kinderen overdag naar een school of dagbesteding kunnen gaan, wordt voorkomen dat ze of thuis zitten of op straat gaan zwerven met alle gevolgen van dien. Ook heeft de opvang van deze kinderen impact op de gezinnen. Ouders hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan; er wordt onder meer voorlichting gegeven en ouders worden geholpen met problemen die zij ondervinden in de verzorging van hun kind.

Special Kids Pakistan is een stichting (een overkoepelende organisatie) die projecten in Pakistan ondersteunt, hiervan is het centrum Umeed Gah er een van.

Wilt u financiële steun geven? Dat kan op TRIODOS: Stichting Special Kids Pakistan/Goutum: NL 38 TRIO 0197764797, onder vermelding van Umeed Gah.

De diaconieën van onze beide gemeenten zullen Umeed Gah in ieder geval financieel ondersteunen.

Meer informatie kunt u krijgen via facebookpagina:

https://www.facebook.com/umeedgahmultan

Meer informatie over Special Kids Pakistan kunt u vinden op:

http://www.specialkidspakistan.blogspot.com

COLLECTEN

 

9 april              Kerk in Actie veertigdagentijd Myanmar
Onderwijs en gezondheidszorg voor staatloze kinderen
Door het gewapende conflict in Myanmar zijn vele tienduizenden mensen gevlucht naar Thailand. Eén van hen was dokter Cynthia Maung. Als arts besloot zij haar kennis te delen met de vele vluchtelingen en richtte zij de Mae Tao kliniek op in het Thaise Mae Sot, net over de grens. Aan de vele vluchtelingen kinderen biedt de Mae Tao Clinic een totaalprogramma van voedsel, gezondheid, onderdak en onderwijs aan. De kinderen hebben immers vaak geen verblijfspapieren en hebben daardoor geen recht op onderwijs of gezondheidszorg in Thailand.

Kerk in Actie steunt het werk van de Mae Tao Clinic van harte. Helpt u mee? Zodat kinderen in de knel naar school kunnen en naar de dokter.

 

13 april            Voedselbank
Ieder jaar rond Pasen worden fruitbakjes klaargemaakt ter aanvulling op de pakketten van de klanten van de Voedselbank, zo ook dit jaar. De collecte van vandaag is dan ook bestemd voor dit doel.

30 april            Terre des Hommes
Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.
Kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van kinderrechten, met soms vergaande gevolgen. Hieronder verstaan we de ergste vormen van:

 • Kinderarbeid
 • Kinderhandel
 • Seksuele uitbuiting van kinderen (zoals kinderprostitutie)
 • Kindermisbruik

Kent u één van de winkels van Terre des Hommes? Volledig gerund door vrijwilligers. U kunt er tweedehands artikelen van goede kwaliteit kopen. En bréngen! De opbrengs gaat naar de projecten van Terre des Hommes. In Drachten heeft Terre des Hommes onlangs een nieuwe winkel geopend: Zuiderbuurt 39.

14 mei Noodhulp
Er zijn wereldwijd veel gebieden waar nood heerst en waar behoefte is aan voedsel, schoon drinkwater, begaanbare wegen, medische zorg enz. Momenteel is er grote hongersnood in delen van Afrika ten gevolge van droogte en misoogsten. De feiten zijn:

 • Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
 • Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
 • Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
 • Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
 • Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
 • Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

Welke landen hebben dringend hulp nodig?

De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hier speelt zich de ergste honger af met meer dan 20 miljoen mensen in nood.

 

Een hongersnood komt maar zelden voor -de laatste keer was in 2011 in Somalië, waarbij destijds het schrikbarende aantal van meer dan 250.000 doden vielen. Voor delen van Zuid-Soedan is nu al officieel een hongersnood afgekondigd, die momenteel 100.000 mensen treft. Ook in verschillende buurlanden dreigt eenzelfde situatie te ontstaan. Ingrijpen is hard nodig om verdere hongersnood te voorkomen!

Zuid-Soedan: 4,9 miljoen mensen hebben hulp nodig. Op dit moment dreigen al 450.000 kinderen van het door geweld en droogte geteisterde land van de honger te sterven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten die ervoor zorgen dat hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen bereiken.

Nigeria: Uit de laatste rapporten blijkt dat 5,1 miljoen mensen in Nigeria noodhulp nodig hebben. Daarvan is meer dan de helft kind. Veel mensen zijn op de vlucht voor BokoHaram, dat al bijna een decennium het noorden van het Afrikaanse land teistert. Ook hier is een combinatie van factoren mogelijk fataal voor een groot deel van de bevolking.

Ethiopië: Meer dan 5 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Belangrijkste doel van ons werk in Ethiopië is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink)water.

Somalië: 2,9 miljoen mensen hebben dringend voedselhulp nodig in Somalië. 363.000 kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding. Somalië behoort tot de tien landen waar ondervoeding het meest voorkomt. De hoge mate van acute ondervoeding onder kinderen wordt voornamelijk veroorzaakt door de droogte, voortdurende conflicten en ziektes.

 

OPBRENGST COLLECTEN

26 febr.      Het Lichtpunt                          €  23,60
Kerkvoogdij                             €  20,45

12 maart    Aanloophuis Heerenveen      €  37,60
Kerkvoogdij                            €  29,81

26 maart    Mensen in de knel                  €  23,85
Kerkvoogdij                             €  24,25