Beleid en bestuur

Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 Beleidsplan

Beleid en voornemens
Pastoraat
Beleidsvoornemens:
Het houden van gespreksgroepen, al dan niet op initiatief van kerkenraad of een gemeentelid, komt niet goed van de grond. We laten deze vorm los en willen terug naar het houden van een groot huisbezoek per wijk/dorp. Deze vorm kan een tweeërlei doel dienen, het kan de betrokkenheid op elkaar vergroten en het biedt de mogelijkheid om met elkaar in (geloofs)gesprek te gaan.
Pastoraat in de vorm van bezoekwerk, crisispastoraat door predikant en de bloemengroet wordt gecontinueerd. Versterking van de bezoekgroep is een aandachtspunt.

Diaconaat
Beleidsvoornemens
Continueren van het steunen van de Voedselbank d.m.v. giften en leveren van fruitbakjes.
Doorgaan met het bekendmaken van het werk van de Diaconie via dorpskranten, kerkblad en website.
Organiseren van maaltijden voor alleenstaanden en/of mensen met een minimuminkomen. In Hemrik is de diaconie al actief met de maaltijd voor alleenstaanden.
Het betrekken van de scholen uit de dorpen bij diaconale projecten (rond Voedselbank b.v.) en het inspelen op maatschappelijke acties (b.v. Serious Request).
Fruitbakjes voor ouderen, chronisch zieken en rouwenden rond Kerst rondbrengen.
Contacten op (burgerlijk) gemeenteniveau, regionale werkverbanden continueren.
Verdere samenwerking met de Diaconie van Langezwaag.
Onderzoeken van de mogelijkheid om de kerk open te stellen voor inloop voor een praatje of informatie over allerlei onderwerpen.

Eredienst en kerkmuziek
Beleidsvoornemen
Continuering van de ingeslagen weg.
Daarnaast zijn laagdrempelige diensten een mogelijkheid om meer mensen binnen de kerkmuren te krijgen. Het houden van gespreksdiensten biedt kansen op verdieping, aangezien aparte gespreksgroepen niet lijken aan te slaan.

Beroepskracht en vrijwilligers
Beleidsvoornemens.
Er vanuit gaande dat de huidige samenwerking met de gemeente Langezwaag wordt voortgezet, streven we naar het behouden van een predikantsplaats voor een aantal uur per week. Daarbij wordt aangetekend dat de predikant zich richt op de zondagse eredienst en beschikbaar is voor crisispastoraat en speciale gelegenheden zoals huwelijksbevestiging en begrafenissen.
Tevens zal de mogelijkheid tot deelname aan een zgn. predikantsplaats in regioverband nader kunnen worden onderzocht en uitgewerkt in samenwerking met omliggende gemeentes.
Voor de overige uren per week zou een pastoraal werker kunnen worden aangesteld, die in onze dorpen het (ouderen)pastoraat en de gemeenteopbouw voor zijn/haar rekening neemt. Ook zal deze een coachende rol kunnen gaan vervullen bij het inhoud geven aan het gekozen gemeentemodel. Bij dit alles moet nog nader onderzocht worden, wat de inhoudelijke en financiële gevolgen zijn van een dergelijke verandering.
Het blijven motiveren van vrijwilligers is van belang en zou meer structuur kunnen krijgen in een vrijwilligersbeleid.

Jeugdwerk
Beleidsvoornemen
Vorm geven aan het kinderverhaal in de diensten in Lippenhuizen-Hemrik. 

Vorming & Toerusting
Beleidsvoornemens
Continuering om in regioverband door te gaan met de V&T avonden.

Missionair gemeente zijn
Beleidsvoornemen
Voornemen is om weer aan te sluiten bij het dorpsfeest in Lippenhuizen en de mogelijkheden om de tentdienst weer in ere te herstellen te onderzoeken.
Continuering van de overige activiteiten.

Kerkbeheer en financiën
Beleidsvoornemens
Restauratie en groot onderhoud zijn noodzakelijk en plannen daaromtrent zullen moeten worden uitgewerkt met de aan deze beleidsnota ten grondslag liggende visie op het missionair-diaconaal model.
Binnen de visie van het diaconaal-missionair gemeente-zijn hoort een kerkgebouw, waarbinnen diverse activiteiten kunnen worden georganiseerd: van concerten en toneeluitvoeringen tot het houden van een dorpsmaaltijd. Daartoe zijn het hebben van een toilet en een keuken binnen handbereik noodzakelijke voorwaarden.
De kerkenraad schept randvoorwaarden om meer activiteiten in het kerkgebouw te kunnen organiseren, zodat het gebouw voor een breder doel gebruikt kan worden en de exploitatie dekkend gemaakt kan worden.
Onderzoeken van de mogelijkheden van fondsenwerving.
Op termijn verzelfstandiging van de begraafplaats.
Opschonen van de ledenadministratie

Interkerkelijke samenwerking
Beleidsvoornemen
Continuering van deze manier van interkerkelijke samenwerking.

Burgerlijke gemeente
Beleidsvoornemen
Continuering van het contact met de burgerlijke gemeente door de gezamenlijke vergaderingen te bezoeken, de aangeboden cursussen te volgen en de nieuwjaarsreceptie te bezoeken

Duurzaamheid
Beleidsvoornemen
Continuering van het contact met de burgerlijke gemeente door de gezamenlijke vergaderingen te bezoeken, de aangeboden cursussen te volgen en de nieuwjaarsreceptie te bezoeken

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de website: www.pkn.nl, onder actief in de kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.